Česky English German

Legislativa ochrany ovzduší

Legislativně je oblast ochrany ovzduší upravena :

 

1.   zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění,

2.   vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

3.   vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

4.   vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

5.   nařízení vlády 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv,

6.   nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

7.   obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění,

8.   obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2013,

9.   obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 28/2006, o závazných částech Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno, 

10. Energetická koncepce statutárního města Brna,

11. „Program zlepšení kvality ovzduší statutárního města Brna – aktualizace 2012“, vč. „Programového dodatku“ a grafických výstupů z rozptylové studie pro škodliviny PM10, NO2, benzen a benzo(a)pyren (zpracovatel Bucek s.r.o., Brno) – zveřejněno na www.brno.cz  (Generel ovzduší)

Imisní monitoring (C) 2010