Česky English German

Imisní limity

Platné imisní limity pro škodliviny měřené na stanicích OŽP MMB
 
 
Platné imisní limity pro škodliviny měřené na stanicích imisního monitoringu statutárního města Brna, Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna v souladu s přílohou č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
 
 
 
Škodlivina
Doba průměrování
Hodnota imisního limitu
(mg.m-3)
SO2
1 hod
24 hod
3501)
1252)
PM2,5
1 rok
25
PM10
24 hod
1 rok
503)
                     40
NO2
1 hod
1 rok
2004)
                      40
CO
max. denní osmihodinový průměr
                10000
O3
max. denní osmihodinový klouzavý průměr
1205)
 
SO2     - oxid siřičitý
PM2,5    - suspendované prachové částice frakce 2,5 mm
PM10    - suspendované prachové částice frakce 10 mm
NO2     - oxid dusičitý
CO      - oxid uhelnatý
O3          - troposférický ozonu
 
Pozn.:
1)         nesmí být překročeno více než 24x za kalendářní rok
2)         nesmí být překročeno více než   3x za kalendářní rok
3)         nesmí být překročeno více než 35x za kalendářní rok
4)         nesmí být překročeno více než 18x za kalendářní rok
5)         nesmí být překročeno ve více než 25 dnech za kalendářní rok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení
 
(příloha č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)
 
 
1. Informativní prahová hodnota pro SO2, NO2 a částice PM10
 
je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti min. 100 km2:
- překročila hodinová průměrná koncentrace                                   
 
škodlivina
hodnota
SO2  -  oxid siřičitý
250 mg.m-3
NO2  -  oxid  dusičitý
200 mg.m-3
ve třech po sobě následujících hodinách, nebo
- překročila hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace
 
škodlivina
hodnota
PM10 – prachové částice
100 mg.m-3
 
a zároveň se během následujících 24 hodin se nepředpokládá pokles pod informativní prahovou hodnotu.
2. Regulační prahové hodnoty pro SO2, NO2 a částice PM10
 
Jsou považovány za překročené v případě, že alespoň na polovině měřících lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2:
- překročila hodinová průměrná koncentrace                                   
 
škodlivina
hodnota
SO2  -  oxid siřičitý
500 mg.m-3
NO2  -  oxid  dusičitý
400 mg.m-3
ve třech po sobě následujících hodinách, nebo
- překročila hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace
 
škodlivina
hodnota
PM10 – prachové částice
150 mg.m-3
 
a zároveň se během následujících 24 hodin se nepředpokládá pokles pod regulační prahovou hodnotu.
 
 
 
3. Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon O3
 
Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti min. 100 km2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 mg.m-3.
Varovná prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti min. 100 km2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 mg.m-3.
 
 
4. Ukončení smogové situace
 
Smogová situace je ukončená, pokud na žádné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti min. 100 km2 není překročena žádná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě aspoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi (na dalších 24 hodin) není očekáváno obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci.
Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 24 hodin takové podmínky opět nastanou.
  
 

Imisní monitoring (C) 2010