Česky English German

Porovnejte kvalitu ovzduší s jinými městy

Projekt CITEAIR

V březnu 2004 byl zahájen projekt Společná informovanost o kvalitě ovzduší v evropských městech (Common Information to European Air - CITEAIR) spolufinancovaný Evropskou unií v rámci  programu INTERREG IIIC.
Jedním z hlavních nástrojů v oblasti informování veřejnosti je interaktivní webová stránka
http://www.airqualitynow.eu vytvořená pro zobrazení a srovnání kvality ovzduší v evropských městech.

Aby bylo možno udávat kvalitu ovzduší v evropských městech srovnatelným a srozumitelným způsobem, všechna detailní měření jsou transformována do jednoho relativního údaje: Společného indexu kvality ovzduší (Common Air Quality Index – CAQI). Ke srovnávání na různých časových osách byly vyvinuty tři rozdílné indexy:

  • hodinový index (udávající momentální kvalitu ovzduší podle hodnot, které jsou každou hodinu aktualizovány),
  • denní index (reprezentuje obecnou kvalitu ovzduší pro předchozí den a který je založen na denních hodnotách aktualizovaných jednou denně),
  • roční index (představuje obecnou kvalitu ovzduší během roku ve srovnání s evropskými normami kvality ovzduší. Tento index je založen na srovnání ročních emisních průměrů s ročními emisními limity; aktualizován je jednou ročně).

 

Hodinové a denní společné indexy

Tyto indexy mají 5 úrovní na škále od 0 (velmi nízká) do >100 (velmi vysoká). Jsou založeny na sledování tří škodlivin, které mají v Evropě největší význam: oxidy dusíku (zejména oxid dusičitý - NO2), ozón (O3) a polétavý prach (zejména suspendované částice frakce PM10). Je schopen zahrnout také 2 další škodliviny: oxid uhelnatý (CO) a oxid siřičitý (SO2), pokud jsou k dispozici data o těchto dvou plynech.

Výpočet indexu (který automaticky provádí internetová stránka) vychází z většího počtu indexů kvality ovzduší, nacházejících se na nejrůznějších webových stránkách v Evropě i mimo ni a vyjadřuje prahové úrovně EU pro znečištění nebo denní limitní hodnoty tak, jak je jen možné. Aby byla města srovnatelnější a byl eliminován vliv rozdílných monitorovacích sítí, jsou definovány dvě situace:

  • Indexy Pozadí (Background Index), reprezentující obecnou situaci v dané aglomeraci (údaje jsou ze stanic monitorujících městské pozadí)
  • Dopravní indexy (Roadside Index), které reprezentují znečištění ulic s vysokou mírou dopravy (údaje jsou ze stanic monitorujících pouliční situaci).

 

Hodnoty indexů jsou aktualizovány každou hodinu (pro ta města, která hodinová data poskytují), dále jsou poskytovány denní indexy platné pro předchozí den.

 

Výpočetní tabulka Společného indexu kvality ovzduší

Stupeň indexu
Interval
Dopravní index
Pozaďový index
Hlavní
znečišťující látka
Přídavná
zn. látka
Hlavní
znečišťující látka
Přídavná
zn.látka
NO2
PM10
CO
NO2
PM10
O3
CO
SO2
1 hod
24 hod
1 hod
24 hod
Velmi vysoká
>100
>400
>180
>100
>20 000
>400
>180
>100
>240
>20 000
>500
Vysoká
100
400
180
100
20 000
400
180
100
240
20 000
500
76
201
91
51
10 001
201
91
51
181
10 001
301
Střední
75
200
90
50
10 000
200
90
50
180
10 000
300
51
101
51
26
7 501
101
51
26
121
7 501
101
Nízká
50
100
50
25
7 500
100
50
25
120
7 500
100
26
51
26
13
5 001
51
26
13
61
5 001
51
Velmi nízká
25
50
25
12
5 000
50
25
12
60
5 000
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
  1. NO2, O3, SO2: hodinové hodnoty/maximální hodinové hodnoty v µg/m3
  2. PM10: hodinové hodnoty/maximální hodinové hodnoty nebo adjustované denní průměry v µg/m3
  3. CO: osmihodinové pohyblivé průměry/maximální osmihodinové pohyblivé průměry v µg/m3

 

Společný roční index kvality ovzduší

Společný roční index kvality ovzduší poskytuje obecný přehled o stavu ovzduší v daném městě v průběhu celého roku a to podle evropských norem.

Je taktéž vypočítáván jak pro pozadí, tak pro dopravou zatížené oblasti, avšak v principu je metoda jeho výpočtu odlišná od hodinových a denních indexů. Je prezentován jako vzdálenost k cílovému indexu, přičemž tento cíl je odvozen ze směrnic EU (ročních standardů a cílů kvality ovzduší):

  1. Pokud je index vyšší než 1: limitní hodnoty pro jednu nebo více škodlivin jsou překročeny.
  2. Pokud je index nižší než 1: limitní hodnoty nejsou v průměru překročeny.

 

Výpočetní tabulka Společného indexu kvality ovzduší

 
NO2
PM10 roční průměr
PM10
překračování denních průměrů
Ozón
počet dnů 8-hod. průměry > 120µg/m3
SO2
Benzen
Společný Index
Cílová hodnota (µg/m3)
40
40
31
25
20
5
 
Cílový index
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

 


 

Detailní popis výpočtu indexu je k dispozici ve zprávě „Přeshraniční srovnávání kvality ovzduší ve městech“ (Comparing Urban Air Quality across Borders).

Cílem ročního indexu je více zohlednit dlouhodobé vystavení škodlivinám podle vzdálenosti k cíli stanovenému ročními normami EU. Tyto normy jsou přitom v převážné většině případů propojeny s doporučeními pro ochranu zdraví stanovenými Světovou zdravotnickou organizací.

Imisní monitoring (C) 2010